Hoppa till textinnehållet

Finansiell information

People in an office, talking, standing together.

Här hittar du finansiell information från Åse Viste Sparbank så som årsredovisningar, delårsrapporter, likviditetsrisker, kapitaltäckning samt information om ersättningar.

Andra finansiella rapporter om Åse Viste Sparbank

Likviditetsrisk

Likviditetsrisk är risken för att banken inte kan infria sina betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkten, utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt. Information om bankens likviditetspositioner redovisas kvartalsvis.

Kapitaltäckning

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd offentliggör Åse Viste Sparbank (569000-6670) periodisk information om kapitaltäckning och riskhantering.

Rapportering enligt EBA´s föreskrifter